شرکت در برنامه‌ی تلویزیونی

حضور حقیر در دویست و پنجاهمین برنامه‌ی صفحه‌کلید از شبکه‌ی جام‌جم به عنوان میهمان (بررسی مشاغل رایانه‌ای) حضور حقیر در دویست و پنجاه و چهارمین برنامه‌ی صفحه‌کلید از شبکه‌ی جام‌جم به عنوان میهمان (چهره‌نگاری رایانه‌ای)