Graphic

نام کتابتوضیحناشرتيراژتعداد صفحهتاریخ چاپقيمت

فرازی بر CrorelDRAW X3 تا CorelDRAW X5
به کمک آقای سیدجواد معتمدهاشمیناقوس1000792139016000 تومان

کتاب آموزشی Adobe Illustrator CS6
نشر دانشگاهی کیان1000512139222000 تومان

مرجع کاربردی CorelDRAW X6
نشر دانشگاهی کیان1000504139325000 تومان

آموزش حرفه‌ای Photoshop
نشر دانشگاهی کیان1000208139210000 تومان

مرجع تصویرسازی با CorelDRAW
این کتاب منطبق با CorelDRAW 2017 می‌باشدفارسیران1000566139616000 تومان

خودآموز تصویری Adobe Photoshop CC 2017
این کتاب به‌صورت تمام رنگی چاپ شده و ضمن داشتن ده‌ها تمرین متنوع، مرجع آموزشی کاملی به‌شمار می‌رود.
خرید از انتشارات، امتیاز 20% تخفیف را به‌همراه دارد.
نشر دانشگاهی کیان3000544139639500 تومان

خودآموز تصویری Adobe Photoshop CC 2018
این کتاب درواقع به‌روزرسانی شده‌ی «خودآموز تصویری Adobe Photoshop CC» می‌باشد و وجه تمایز آن با کتاب پیشین، اشاره به ویژگی‌های جدید برنامه است.نشر دانشگاهی کیان3000544139639500 تومان

خودآموز تصویری CorelDRAW 2017
نشر دانشگاهی کیان500512139739500 تومان

خودآموز تصویری 2018 Adobe InDesign CC
نشر دانشگاهی کیان1000432139742500 تومان

خودآموز تصویری CorelDRAW 2018
نشر دانشگاهی کیان500520139869500 تومان

خودآموز تصویری Adobe Photoshop CC 2019
نشر دانشگاهی کیان2000552139882500 تومان

خودآموز تصویری Adobe Premiere Pro 2020
نشر دانشگاهی کیان500296140079500 تومان

خودآموز تصویری Adobe Photoshop 2022
نشر دانشگاهی کیان25006001401185000 تومان
(با تخفیف 148000 تومان)

خودآموز تصویری CorelDRAW 2021
نشر دانشگاهی کیان5004961401195000 تومان
(با تخفیف 156000 تومان)

خودآموز تصویری Adobe InDesign 2023
نشر دانشگاهی کیان5004961402350000 تومان
(با تخفیف 280000 تومان)

خودآموز تصویری Adobe Premiere Pro 2023
نشر دانشگاهی کیان5002801402200000 تومان
(با تخفیف 160000 تومان)

خودآموز تصویری Photoshop (2023)
نشر دانشگاهی کیان10006231402395000 تومان
(با تخفیف 316000 تومان)

خودآموز تصویری Illustrator 2024
نشر دانشگاهی کیان3005171403با مراجعه به سایت ناشر و با تخفیف 396000 تومان