Engineering

نام کتابتوضیحناشرتيراژتعداد صفحهتاریخ چاپقيمت

مرجع کاربردی SolidWorks
نشر دانشگاهی کیان1000496139325000 تومان

مرجع کاربردی SketchUp Pro
نشر دانشگاهی کیان1000464139420000 تومان

طراحی کاربردی با نرم‌افزار Inventor
نشر دانشگاهی کیان1000711139537500 تومان

مدل‌سازی، مونتاژ و نقشه‌کشی با SolidWorks 2017
نشر دانشگاهی کیان1000639139645000 تومان

مدل‌سازی، مونتاژ و نقشه‌کشی با SolidWorks 2019
نشر دانشگاهی کیان1000712139889500 تومان

مدل‌سازی، مونتاژ و نقشه‌کشی با CATIA V5-6
نشر دانشگاهی کیان5007441399130000 تومان

مرجع پیشرفته CATIA V5-6
مرور مبانی، كار با سطوح و ورقكاری
نشر دانشگاهی کیان5005841399120000 تومان

مدل‌سازی، مونتاژ و نقشه‌کشی با SolidWorks 2021
نشر دانشگاهی کیان5007201400150000 تومان

مدل‌سازی، مونتاژ و نقشه‌کشی با SolidWorks 2023
نشر دانشگاهی کیان5004481402با مراجعه به سایت ناشر و با تخفیف 316000 تومان