تاریخچه‌ای از نگارش‌های مختلف AutoCAD به همراه نام کد آنها

AutoCAD 1.0 December 1982 (Release 1)
AutoCAD 1.2 April 1983 (Release 2)
AutoCAD 1.3 August 1983 (Release 3)
AutoCAD 1.4 October 1983 (Release 4)
AutoCAD 2.0 October 1984 (Release 5)
AutoCAD 2.1 May 1985 (Release 6)
AutoCAD 2.5 June 1986 (Release 7)
AutoCAD 2.6 April 1987 (Release 8)
AutoCAD R9 September 1987 codename White Album (Release 9)
AutoCAD R10 October 1988 codename Abbey Road (Release 10)
AutoCAD R11 October 1990 codename Let it Be (Release 11)
AutoCAD R12 June 1992 (Release 12)
AutoCAD R13 November 1994 (Release 13)
AutoCAD R14 February 1997 codename Sedona and Pinetop for 14.01 (Release 14)
AutoCAD 2000 March 1999 codename Tahoe (Release 15)
AutoCAD 2000i July 2000 codename Banff (Release 16)
AutoCAD 2002 June 2001 codename Kirkland (Release 17)
AutoCAD 2004 March 2003 codename Reddeer (Release 18)
AutoCAD 2005 March 2004 codename Neo (Release 19)
AutoCAD 2006 March 2005 codename Rio (Release 20)
AutoCAD 2007 March 2006 codename Postrio (Release 21)
AutoCAD 2008 March 2007 codename Spago (Release 22)
AutoCAD 2009 March 2008 codename Raptor (Release 23)
AutoCAD 2010 March 2009 codename Gator (Release 24)
AutoCAD 2011 March 2010 codename Hammer (Release 25)
AutoCAD 2012 March 2011 codename Ironman (Release 26)
AutoCAD 2013 March 2012 codename Jaws (Release 27)
AutoCAD 2014 March 2013 codename Keystone (Release 28)
AutoCAD 2015 March 2014 codename Longbow (Release 29)
AutoCAD 2016 March 2015 codename Maestro (Release 30)
AutoCAD 2017 March 2016 codename Nautilus (Release 31)
AutoCAD 2018 March 2017 codename Omega (Release 32)

AutoCAD for Mac Releases:
AutoCAD for Mac June 1992
AutoCAD for Mac R13
AutoCAD 2011 for Mac October 2010 (SledgeHammer)
AutoCAD 2012 for Mac August 2011 (Iron Maiden)
AutoCAD LT 2012 for Mac August 2011 (Ferris)
AutoCAD LT 2013 for Mac August 2012
AutoCAD 2013 for Mac March 2012 (Jaws)
AutoCAD LT 2014 for Mac
AutoCAD 2014 for Mac (Sandstone)
AutoCAD 2015 for Mac (Lightsaber)
AutoCAD 2016 for Mac (Mandalore)
AutoCAD 2017 for Mac (Naboo)

AutoCAD WS
AutoCAD WS / AutoCAD WS Mobile September 2010
AutoCAD WS for Mac August 2011

آیا این مطلب مفید بود؟

مقالات مشابه

ارسال دیدگاه