آموزش نقشه کشی صنعتی

آموزش نقشه کشی صنعتی به صورت خصوصی و عمومی برای اشخاص و شرکتها در سه حوزه مقدماتی، پیشرفته و تکمیلی توسط جناب آقای مهندس مجید سبزعلیان استاد دانشگاه؛ دارای مدرک کارشناسی ارشد ساخت و تولید تلفن هماهنگی : 09125589952

درس کاربرد نرم افزارهای اداری-شنبه ساعت 17 تا 20

صرفاً دانشجویانی که سر جلسه امتحان حضور داشتند اما موفق به دریافت نمره قبولی نشده اند روز یکشنبه 98.04.09 ساعت 14:15 دانشگاه باشند تا دوباره بصورت شفاهی مورد ارزیابی قرار بگیرند.

درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات-یکشنبه ساعت 14 تا 16

صرفاً دانشجویانی که سر جلسه امتحان حضور داشتند اما موفق به دریافت نمره قبولی نشده اند روز یکشنبه 98.04.09 ساعت 14:15 دانشگاه باشند تا دوباره بصورت شفاهی مورد ارزیابی قرار بگیرند.

درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات-جمعه ساعت 10 تا 12

صرفاً دانشجویانی که سر جلسه امتحان حضور داشتند اما موفق به دریافت نمره قبولی نشده اند روز یکشنبه 98.04.09 ساعت 14:15 دانشگاه باشند تا دوباره بصورت شفاهی مورد ارزیابی قرار بگیرند.