گالری تصاویر


93-10-05 جشنواره غذاهای ایرانی

27-01-94 سمیناری در مورد آشنایی با ویروسهای کامپیوتری

27-01-94 سمیناری در مورد آشنایی با ویروسهای کامپیوتری

2015-05-07 دفتر اساتید با همکاران خوبم

92-02-12 مراسم بزرگداشت روز زن

92-02-12 مراسم بزرگداشت روز رن

1396-03

1396-03

2014-10-17

1393-02-12

1393-03-02

1393-03-02

1393-02-12

1393-02-12

1393-02-12

94-03-01

1391-03-26

94-03-01

95-09-05

95-12-20

1386-04-01

1386-04-01

1390-03-19

1390-10-16

1390-10-16

1390-10-16

1390-10-16

1390-03-19

1392-06-08

1393-02-05

1397-07-10

1397-10-17

مراسم یلدای سال 1397
به همراه استاد نصیری عزیز

مراسم یلدای سال 1397

جشنواره غذاهای ایرانی 29-09-1397

جشنواره بازار بزرگ ایران 12-12-1397

جشنواره بازار بزرگ ایران 12-12-1397