واحد 11-درس کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات-دوشنبه‌ها ساعت 18 تا 20

محمدرضا امیریغایب
نورعلی جمشیدی10.5
فیروز جوادی‌فرد11
محمدعلی خالقی14
زینب رجبی11
محمدرضا شریف شوشتری13
علی فراهانی13.5
محمد قربانیغایب
اکبر گودرزیغایب
محمد مختاری12
غلامرضا مرادی11.5
علی نوری‌زاده10
مریم چراغی10.5
مهناز وفایی11

ارسال دیدگاه