درس CorelDRAW-جمعه‌ها ساعت 14 تا 17

  
زهرا امانی20
فاطمه حسین‌خانی17.75
راضیه رباطی20
امیر سهیلی20
محمد شیخ‌سجادیه20
طیبه طوفانی10
هاجر لک20
مائده محمودی0
نوید نعمانی18
فاطمه یوسفی20

ارسال دیدگاه