درس کاربرد نرم افزارهای اداری-شنبه ساعت 17 تا 20

صرفاً دانشجویانی که سر جلسه امتحان حضور داشتند اما موفق به دریافت نمره قبولی نشده اند روز یکشنبه 98.04.09 ساعت 14:15 دانشگاه باشند تا دوباره بصورت شفاهی مورد ارزیابی قرار بگیرند.

ارسال دیدگاه